Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Video tổng kết chương trình 2014