Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Khước từ trách nhiệm

Các tài liệu cung cấp trên Website này chỉ nên được sử dụng cho mục đích thông tin và tuyệt đối không nên sử dụng làm cơ sở cho các tư vấn tài chính. Bên cạnh đó, xin lưu ý rằng các tài liệu này không được cập nhật thường xuyên và vì vậy, một số thông tin không mang tính chất hiện hành. Đề nghị bạn tham khảo trực tiếp với tổ chức/người tư vấn tài chính của bạn trước khi đưa ra các quyết định có liên quan đến việc quản lý tài chính.