Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Điều khoản sử dụng

Công ty Visa ("Visa") duy trì trang web www.practicalmoneyskills.com (Trang web) nhằm phục vụ mục đích cập nhật thông tin, giải trí và quyền lợi cho cá nhân. Các hình thức tìm kiếm thông tin, tải tư liệu và mọi hình thức khác đều được chấp nhận. Tuy nhiên, xin bạn vui lòng ghi nhớ rằng việc truy cập vào Trang web phải tuân thủ theo một số điều lệ dưới đây ("Điều lệ") cùng với các điều luật ban hành. Việc truy cập và sử dụng Trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tuân theo Điều lệ một cách không có giới hạn hay văn bằng, và công nhận rằng tất cả những sự thỏa thuận của bạn với Visa đều được thay thế bởi Điều lệ này, trong trường hợp có những mâu thuẫn xảy ra khi bạn sử dụng Trang web. Nếu không đồng ý với những Điều lệ này, xin bạn vui lòng không sử dụng Trang web.

Visa có thể sửa lại các Điều lệ này bất cứ lúc nào. Bạn sẽ phải tuân theo những thay đổi này Do vậy, bạn nên thường xuyên truy cập vào Trang web để nắm được các Điều lệ hiện hành.

Sử dụng Trang web
Trừ những trường hợp đặc biệt được ghi chú, bạn chỉ có thể tải những tài liệu trên Trang web này để dùng cho mục đích phi thương mại. Bạn không được phép bán, phát tán, thay đổi, sao chép, công bố, chuyển giao, sử dụng hay tái sử dụng bất cứ nội dung nào vào mục đích thương mại nếu chưa có thỏa thuận trên văn bản với Visa. Tuy nhiên, nếu để cho mục đích giáo dục, bạn có thể phát tán, thay đổi, sao chép, chuyển giao, sử dụng hay tái sử dụng bất cứ nội dung nào trên trang web này để sử dụng trong lớp học. Trừ khi có chứng nhận Visa đồng ý trên văn bản, bạn phải giữ lại bản quyền và các ghi chú về quyền sở hữu trên những tài liệu được tải xuống và/hoặc sao chép. Bạn không được phép truy cập và có những hành động làm thiệt hại hoặc hư hỏng đến Trang web, máy chủ và mạng lưới của Trang web, hoặc làm ảnh hưởng đến việc truy cập và quyền lợi của những người sử dụng khác.

Bản quyền và những Quyền Sử hữu khác
Bạn cần mặc định rằng tất cả những nội dung trên Trang web này đều đã được đăng ký bản quyền trừ trường hợp đặc biệt đã được ghi chú và không được phép sử dụng trừ khi Điều lệ cho phép hoặc có văn bản đồng ý của Visa. Visa không đứng ra bảo đảm hoặc đại diện cho việc sử dụng những tài liệu có trên Trang web của bạn sẽ không ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ Ba. Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, chương trình, hay công nghệ được mô tả trên Trang web này có thể thuộc quyền sử hữu trí tuệ của đơn vị khác (bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, nhãn hiệu đăng ký, hoặc bằng sáng chế). Tất cả những quyền khác không được đăng ký ở đây cũng được bảo hộ bởi Visa.

Hình ảnh con người và địa danh đăng tải trên Trang web đều là tài sản cũng như được cho phép sử dụng bởi Visa. Việc bạn hoặc bên thứ Ba sử dụng những hình ảnh này bị nghiêm cấm, trừ khi được ghi chú cho phép trong Điều lệ hoặc những chỗ khác trên Trang web. Bất cứ hành vi sử dụng trái phép các hình ảnh này đều là vi phạm luật bản quyền, luật nhãn hiệu, luật cá nhân và công khai, và những luật lệ cũng như quy chế ban hành khác.

Nhãn hiệu và Thương hiệu
Nhãn hiệu của sản phầm và dịch vụ, logo (gọi chung là Nhãn hiệu) đăng tải trên Trang web là những Nhãn hiệu đã và chưa được đăng ký bởi Visa cũng các bên thứ ba. CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG TÀI CHÍNH THỰC TIỄN® ( PRACTICAL MONEY SKILLS®) và VISA® là Nhãn hiệu đã được đăng ký của Visa. Không một điểm nào trên Trang web này sẽ được hiểu là cho phép việc cấp giấy phép hay quyền nào, dù là ngụ ý, ngăn cản, hay bất cứ hình thức nào để sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào có trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Visa hoặc những bên thứ ba sở hữu Nhãn hiệu. Việc lạm dụng hoặc dùng sai bất cứ Nhãn hiệu hoặc nội dung nào trên Trang web đều bị cấm. Visa kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, thông qua thủ tục luật dân sự hay hình sự. Xin vui lòng ghi nhớ rằng sự xuất hiện của logo của bên thứ ba không thể hiện sự bảo lãnh của Visa cho bất cứ công ty hay tổ chức nào, hay chương trình, sản phẩm và dịch vụ của nó.

Gửi tin
Ngoại trừ thông tin cá nhân của bạn (được đề cập ở mục Chính sách bảo mật), bất cứ thông tin và tài liệu nào bạn gửi tới Trang web, qua hệ thống điện tử hay hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn cả dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, gợi ý, hay đề xuất, đều không và sẽ không được đảm bảo về bảo mật và quyền sở hữu. Theo các quy định trong mục Chính sách bảo mật, đã được tham khảo ở trên. tất cả các thông tin bạn gửi tới Trang web có thể được Visa sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cả chỉnh sửa, sao chép, mô phỏng, chuyển giao, công khai, phát tán, phát sóng và niêm yết. Khi gửi một tài liệu nào đến trang web www.practicalmoneyskills.com , bạn đã chuyển và nhượng lại nó cho Visa, và vĩnh viễn đồng ý rằng sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ bản quyền, quyền pháp lý, quyền được công khai hay quyền bảo mật, hay những quyền sở hữu trí tuệ nào khác mà bạn có thể có trên những tài liệu đó. Visa được quyền và không chịu bất cứ sự ràng buộc nào để sử dụng bất cứ ý tưởng, khái niệm, kỹ thuật hay phương pháp nào mà bạn đã gửi tới Trang web cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn cho việc phát triển, sản xuất và quảng cáo cho sản phẩm và dịch vụ.

Tính chính xác của thông tin
Visa sẽ cố gắng để đưa ra những thông tin chính xác và cập nhật cho trang web, tuy nhiên Visa không đảm bảo tuyệt đối tính chính xác, kịp thời, hoặc đầy đủ của những thông tin này. Visa không bảo đảm và đại diện cho bất cứ kết quả nào thu được thông qua việc sử dụng những thông tin trên Trang web. Visa không đảm bảo những thông tin được cung cấp sẽ thỏa mãn bất cứ mục đích và nhu cầu nào. Visa có thể thêm vào, thay đổi hoặc hoàn thiện một cách định kỳ bất kỳ thông tin, sản phẩm, dịch vụ, chương trình và công nghệ nào được đăng tải trên Trang web mà không phải thông báo trước. Visa không chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý cho những sai sót hay gián đoạn nào trong nội dung của Trang web.

Khước từ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm
Người sử dụng Trang web sẽ phải tự chị trách nhiệm về rủi ro khi sử dụng Trang web này. Những thông tin và dịch vụ được cung cấp hoặc tham khảo trên Trang web không được một bảo đảm hay đại diện dưới bất cứ hình thức nào. Theo quyền hạn cao nhất quy định bởi pháp luật, cả Visa và những bên khác có liên quan tới việc tạo ra, cung cấp và phân phối Trang web đều không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả, hay thiệt hại cho dù gây ra, nảy sinh do bạn truy cập, sử dụng và dựa vào thông tin trên Trang web, ngay cả khi Visa đã được báo trước về khả năng có những rủi ro này.

Kết nối
Visa chưa xem xét hết những trang web khác được kết nối với Trang web này, và những thông tin hay dữ liệu trên các trang được kết nối không thể hiện bất cứ sự cho phép và đồng ý hay bảo hộ nào đối với những tài liệu trên những trang web đó. Visa không chịu trách nhiệm cho những nội dung được đăng tải trên những trang web kết nối với Trang web của Visa. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm cho những rủi ro có thể xảy ra do kết nối với những trang web đó.

Chấm dứt
Visa có quyền từ chối quyền sử dụng của bất cứ người truy cập nào sử dụng tất cả hoặc một phần của trang web mà không cần thông báo. Visa có thể tự ý và tùy ý thay đổi và ngừng Trang web bất cứ lúc nào và di chuyển hoặc từ chối đăng tải bất cứ thông tin, nội dung hay tài liệu nào.

Thông tin pháp lý
Điều lệ trên được quản lý và dựa trên luật pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trang web chấp thuận tuân thủ theo quyền pháp lý của Tòa án Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và loại bỏ bất kì quyền hạn pháp lý, địa diểm hoặc những phản đối bất lợi cho toà án đó.

Việc Visa không thể thực thi các quyền lợi của mình theo các Điều lệ hoặc luật pháp ban hành không được coi là phủ nhận quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều lệ này được phát hiện bởi một tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ, bạn, Visa, và tòa án sẽ cố gắng để đảm bảo hiệu lực của Điều lệ đến mức tối đa, và các khoản còn lại nằm trong Điều lệ sẽ vẫn được duy trì đầy đủ hiệu lực và hiệu quả.

Bạn phải tuân thủ theo tất cả các luật lệ ban hành khi sử dụng Trang web này. Bạn sẽ tuân thủ quy định không chuyển giao, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo đường truyền dẫn điện tử hay nói cách khác, bất kỳ nội dung hoặc phần mềm từ Trang web này ra hoặc vào bất kỳ quốc gia hay nước ngoài vi phạm pháp luật hoặc quy định.

Xin bạn vui lòng đọc qua Chính sách bảo mật của Trang web, một phần của Điều lệ mà bạn đã đồng ý tuân thủ. Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay góp ý về trang www.practicalmoneyskills.com , bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: info@practicalmoneyskills.com hoặc gửi thư qua đường bưu điện tới:
Practical Money Skills for Life
Attn: Corporate Relations
P.O. Box 194607
San Francisco, CA 94119-4607