Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chương trình Kỹ năng Quản lý Tài chính 2020 – "Vững tài chính, lái ý tưởng chạm đích"

Facebook: Sinh viên với Kỹ năng Quản lý Tài chính

Email: kynangquanlytaichinh2020@gmail.com