Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

CƠ CHẾ CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Cơ chế tính điểm:

  • Bình chọn “Like”: 30% tổng số điểm
  • Bình chọn của Ban Giám khảo: 70% tổng số điểm

2. Tiêu chí chấm điểm của Ban Tổ chức:
  1. Bản kế hoạch:
  2. Buổi sinh hoạt tại trường:

3. Ban Giám khảo:

Lưu ý

4. Giải thưởng:

Lưu ý