Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÀI DỰ THI

1. Hình thức: bài dự thi yêu cầu 2 phần, bao gồm

 • Bản kế hoạch trình bày dưới dạng power point
 • Báo cáo thu hoạch dưới dạng video clip.

2. Nội dung:

 1. Bản kế hoạch: Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi sẽ xây dựng bản kế hoạch cho 1 năm hoạt động (tương ứng với 1 năm học) với mục đích tuyên truyền về kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho các sinh viên trong trường. Bản kế hoạch phải chỉ ra được một hoặc một số vấn đề về kỹ năng quản lý tài chính, đề ra các giải pháp tuyên truyền giúp cung cấp, nâng cao kiến thức, hình thành, phát triển các kỹ năng về quản lý tài chính nhằm góp phần giải quyết (các) vấn đề đó. Bản kế hoạch phải thể hiện được việc sử dụng hoặc tham khảo các tài liệu có liên quan trên trang web của chương trình. http://www.kynangquanlytaichinh.com.vn

 2. Báo cáo thu hoạch:
  • Money 101: Các nhóm sinh viên tổ chức một buổi sinh hoạt tại trường của mình lấy tên Money 101. Money 101 là diễn đàn dành cho việc thảo luận và chia sẻ về các khó khăn, các kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về quản lý tài chính nhằm trang bị cho các sinh viên kỹ năng quản lý tài chính cá nhân để giải quyết (các) vấn đề như đã chỉ ra trong Bản kế hoạch tuyên truyền của nhóm đó.

   Các sinh viên phải tự vận động, thiết kế chương trình để tạo nên sự hấp dẫn nhất có thể (với các hoạt động như trò chơi, câu đố, v.v...) và phải áp dụng giải pháp tuyền truyền mà Bản kế hoạch đưa ra ngay tại buổi sinh hoạt nhằm thu hút được sự tham gia và thu lượm các phản hồi từ các bạn trong trường.

   Tài liệu hỗ trợ được Ban Tổ chức cung cấp, hoặc tải trực tiếp từ trang web http://www.kynangquanlytaichinh.com.vn .

  • Báo cáo thu hoạch: Các nhóm sinh viên sẽ làm 1 video clip tóm lược về bản kế hoạch và kết quả của buổi sinh hoạt Money 101. Bài dự thi gồm Bản kế hoạch (dưới dạng power point) và video clip báo cáo thu hoạch sẽ được nộp lên Hội đồng; video clip sẽ được đưa lên mạng để tham gia bình chọn.

3. Yêu cầu:

 1. Về nội dung:
  • Nội dung phải đảm bảo theo đúng yêu cầu nêu ra trong mục này và Thể lệ cuộc thi trên trang web http://www.kynangquanlytaichinh.com.vn . Khuyến khích tính ứng dụng thực tế của các giải pháp và sự sáng tạo trong phương thức thực hiện.
 2. Về kỹ thuật:
  1. Bản kế hoạch truyền thông:
   • Trình bày dưới dạng Powerpoint.
   • Độ dài: Tối đa 20 trang slide.
   • Trình bày rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.
   • Ngôn ngữ 01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng Anh.

 • Báo cáo thu hoạch / Video Clip
 • Lưu ý chung
 • Thông tin bài thi: Bài dự thi bắt buộc phải có đầy đủ các thông tin:
 • Các trường hợp phạm quy:
  Ban tổ chức được phép loại các bài dự thi có chứa một hay nhiều hơn các lỗi sau đây:
  * Về kỹ thuật: * Về nội dung:
 • Số lượng bài dự thi:
  Một trường chỉ lựa chọn và gửi một bài dự thi lên Ban tổ chức.


 • Việc sử dụng bài dự thi:
  Ban Tổ chức có quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần của Bài dự thi cho bất cứ mục đích nào mà không cần có sự chấp thuận của các đội dự thi hoặc thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán tài chính, lệ phí nào cho các đội dự thi hay các bên liên quan. Điều này cũng đồng nghĩa với với việc Ban Tổ chức có quyền chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung, định dạng cho mục đích tuyên truyền cho cuộc thi.


 • Các quy định khác:
 • 4. Cách nộp bài thi:

  Lưu ý