Kỹ năng tài chính cho tất cả mọi người

Video tổng kết chương trình năm 2013